Polesia czar (2011rok)

Moje rodzinne strony to Polesie – jego północno-zachodnia część, między Włodawą a Kodniem. Mieszkańców Polesia nazywano Poleszucy (Połyszuki). Mieszkańcy mówili o sobie „my tutejsi”. Byli głównie wyznania prawosławnego. Mówili także gwarą tutejszą, gwarą na pograniczu zasięgu języka polskiego, białoruskiego i ukraińskiego. Niektórzy nazywali tę gwarę „ruską”.